Устав

УСТАВ EN ВЕРСИЯ УСТАВ BG ВЕРСИЯ

V. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Доброволност

Чл. 33. Членуването в Сдружението е доброволно.

Изисквания за членство

Чл. 34. (1) Член на Сдружението може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което приема целите и Устава на Сдружението, заплаща редовно членския си внос в срок до 31 март на текущата година и осъществява дейност или има интереси в областта на недвижимата собственост като: търговци, осъществяващи дейност в сферата на недвижимата собственост; архитекти, проектанти, строителни инженери, научни работници, служители от публичния сектор и други подобни, както и техни сдружения.

За FIABCI

Бизнес клуб на професионалистите в сферата на недвижимите имоти от повече от 60 страни. Специален консултант, със статут на неправителстена организация към Икономическия и Социален съвет на организациите на ООН (ECOSOC).

Контакти

ФИАБЦИ България
гр.София, ПК 1606
бул.Македония №10

web: www.fiabci.bg
e-mail: office@fiabci.bg
Tелефон: +359 885 001 001
Мобилен: +359 885 034 858
Мобилен: +359 888 806 316